“Хидравлични елементи и системи” АД сключи договор с Министерство на икономиката


“Хидравлични елементи и системи” АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката № BG16RFOP002-1.001-0352-C01 за проект „Въвеждане в производство на иновативен аксиално-бутален хидромотор”. 
Проектът е финансиран по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.