Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 бр. машини за ХЕС АД с обособени позиции


“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 бр. машини за ХЕС АД с обособени позиции” 
Документация за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 бр. машини за ХЕС АД с обособени позиции” по Проект „Въвеждане в производство на иновативен аксиално-бутален хидромотор”, финансиран по договор № BG16RFOP002-1.001-0352-C01 от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие: 

Прикачени файлове