„Хидравлични елементи и системи (ХЕС)“ АД – Ямбол организира пресконференция на 22 март.


Тема на пресконференцията е: Отчитане на резултатите от изпълнението на проекта „Въвеждане в производството на иновативен аксиално-бутален хидромотор”, финансиран по договор №BG16RFOP002-1.001-0352-C01 от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Дневен ред:

1. Регистрация на присъстващите.

2. Презентация на резултатите от изпълнението на проекта.

3. Представяне на придобитите активи в производствените сектори.

4. Заключителна част. Отговори на въпроси свързани с реализацията

на проекта. 


Anhänge